Ochrana soukromí na těchto stránkách je popsána níže a je v souladu se stávajícími předpisy ohledně databází, e-obchodu a používání osobních údajů.

Prohlášení Informační kanceláře Opus Dei v České republice

Adresa: U Písecké brány 24, 160 00 Praha 6, CZ

Kontakt: +420 220580472

Email: [email protected]

Ochrana osobních údajů a soubory cookies

Informace o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů

Za účelem splnění svých povinností vyplývajících Informační kanceláři Opus Dei v České republice (dále jen „Informační kancelář“) ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Vás, jako správce zpracovávající Vaše osobní údaje, informuje o podrobnostech jejich zpracování a Vašich právech souvisejících s jejich zpracováním.

Informační kancelář zpracovává Vaše osobní údaje za účelem realizace své činnosti, jako je například vyřizování Vašich žádostí o poskytnutí informací, zpracovávání Vašich připomínek a dotazů, zasílání newsletterů, zpracování Vašich žádostí o kontaktování Vámi zvoleným způsobem (telefonem, e-mailem, poštou)

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytně nutném rozsahu, zahrnujíc Vámi poskytnuté základní kontaktní a identifikační údaje a informace. Osobní údaje zpracovává Informační kancelář jako správce, případně její smluvní zpracovatelé, automatizovaně nebo jinými prostředky.

Jakékoli osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně. Jejich povinnost trvá i v případě ukončení jejich právního vztahu s Informační kanceláří, popřípadě jejím smluvním zpracovatelem.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vás Informační kancelář upozorňuje na Vaše práva se zpracováním související, a sice:

  • právo na přístup k osobním údajům;
  • právo na opravu osobních údajů;
  • právo žádat o vysvětlení a odstranění vzniklého stavu v případě, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem;
  • právo uplatňovat náhradu škody nebo nemajetkové újmy, pokud dojde k jejich vzniku v důsledku zpracování osobních údajů.

„Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky ukládány na hd počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí její další používání.

Jako většina internetových stránek, i stránky Informační kanceláře používají cookies. Na základě anonymních datových objektů se například sleduje celkový počet návštěvníků těchto stránek.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využívat některé funkce těchto stránek.