Vyjádření k reportážím v českém tisku

Velmi oceňujeme zájem médií, který byl Opus Dei věnován, protože je to cesta, jak mnohé aspekty křesťanské víry šířit do celé společnosti.

Tisková prohlášení

Zájem českých médií o osobní prelaturu Opus Dei vyvolaný premiérou filmu Šifra mistra Leonarda vnímáme jako příležitost seznámit širokou veřejnost s křesťanskou vírou a katolickou církví, v rámci které Opus Dei vykonává svou apoštolskou činnost. Naše úloha v České republice se neliší od té, kterou vykonává Opus Dei v mnoha jiných zemích po celém světě a která spočívá v šíření evangelia Ježíše Krista ve všech oblastech společenského života. Nicméně mnohé informace, které byly v českém tisku zveřejněny, mohou u čtenářů vyvolat zkreslenou představu o cílech prelatury, jejích členech a úloze, která ji v rámci církve přísluší. K tomu dodáváme následující:

1. Opus Dei vzniklo a skoro již 80 let stále působí jako prostředek šíření katolické víry a všeobecného povolání ke svatosti do všech oblastí společnosti a pomáhá svým členům i mnoha jiným věřícím nalézt spojení mezi běžným životem a křesťanskou vírou. Opus Dei nemá žádný jiný cíl, jeho činnost je čistě náboženská a duchovní.

2. Opus Dei je laická organizace, ve které kněží představují pouze 3% všech členů. Většina členů Opus Dei žije své běžné životy v manželství, přičemž se snaží svůj každodenní život autenticky prožívat podle učení katolické církve. Pouze asi jedna pětina členů se zavazuje k životu v celibátu, aby se mohli lépe věnovat apoštolské práci v Opus Dei.

3. Formace, kterou Opus Dei svým členům a dalším věřícím poskytuje, je plně v souladu s učením katolické církve a dalšími doporučeními jejího učitelského úřadu. Všechny poskytované rady pro duchovní a asketický život odpovídají katolické doktríně a mnohasetleté církevní tradici.

4. Opus Dei je jednou z mnoha cest v katolické církvi, v rámci které mohou věřící prohlubovat svůj vztah k Bohu a každodenně prožívat svou katolickou víru. Členství v Opus Dei je možné na základě nadpřirozeného povolání, kterého se člověku dostává od Boha. Opus Dei není hnutím, tudíž členství v prelatuře je možné po důkladném zvážení autentičnosti nadpřirozeného povolání, žádajícího spojení křesťanského života s Opus Dei.

5. Členové Opus Dei, kteří svým členstvím svobodně odpověděli na povolání, kterého se jim od Boha dostalo, jsou v Opus Dei plně svobodni ve způsobu každodenního prožívání své křesťanské víry. Každé křesťanské povolání je založeno na osobní svobodné odpovědi člověka Bohu, proto si Opus Dei velmi váží osobní svobody svých členů. Nikdo v Opus Dei proto nemůže kontrolovat způsob „žití“ tohoto specifického povolání. Opus Dei poskytuje potřebné duchovní vedení odpovídající tomuto povolání.

Bez toho, že se na katolickou církev a její instituce budeme dívat nadpřirozeným pohledem víry, není možné její skutečné poslání ve světě pochopit. Přesto velmi oceňujeme zájem médií, který byl Opus Dei věnován, protože je to cesta, jak mnohé aspekty křesťanské víry šířit do celé společnosti.

  • Informační kancelář Opus Dei v České republice