Správa od preláta (7. marca 2019)

Mons. Fernando Ocáriz nás vyzýva aby sme sa modlili za Cirkev: žiť v úplnom súlade s Cirkvou.

Opus Dei - Správa od preláta (7. marca 2019)

Milovaní, nech Ježiš ochraňuje moje dcéry a mojich synov!

Svätý Josemaría nás povzbudzoval, svojím slovom a svojím príkladom, sentire cum Ecclesia; žiť v úplnom súlade s Cirkvou. V súlade, ktorý nás vedie tešiť sa spolu z jej radostí a trpieť spolu s jej útrapami.

V ťažkých rokoch, počas ktorých svätý Pavol VI povedal, že „dym satana“ prenikol cez štrbiny Cirkvi, náš Otec nám zdôrazňoval, že išlo o roky, ktoré sa charakterizovali ako „čas na modlitbu“ a „čas na zadosťučinenie“. Chcel by som, aby táto istá výzva znela v našich dušiach; lebo v súčasnej situácii – tak odlišnej, ale nie ľahšej ako v tej predchádzajúcej –, popri vieroučných zmätkoch a praktických omyloch je takisto prítomné bolestné rozdelenie. Snažme sa byť lepšími synmi Cirkvi, pomáhajme našou modlitbou Pápežovi v jeho poslaní byť viditeľným základom jednoty viery a spoločenstva.

Dcéry a synovia moji, uvažovať nad súčasnými ťažkosťami, ktoré sú isto závažné, nás nesmie viesť k pesimistickému ani zúfalému postoju. Najmä preto nie, lebo aj keď je Cirkev zložená zo slabých žien a slabých mužov, je Božím ľudom, Kristovým Telom a Všeobecnou Sviatosťou spásy. Na druhej strane, ako nám hovorieval otec Javier –a všetci máme tú istú skúsenosť–, „koľko dobrých ľudí je na svete!“.

V modlitbe za Cirkev sa často uchyľujme k svätému Michalovi Archanjelovi, ako nás pápež František prosil pred pár mesiacmi; a k svätému Jozefovi, patrónovi Všeobecnej Cirkvi, najmä najbližšieho 19. marca; a vždy k Panne Márii, Mater Ecclesiae.

Láskavo vás požehnáva, na začiatku Pôstného obdobia,

váš Otec


Rím, 7. marca 2019