Spolupracovníci

Je možne podieľať sa na apoštolských aktivitách Prelatúry bez začlenenia sa do Opus Dei.

Spolupracovníci Opus Dei sú muži a ženy, ktorí bez toho, aby patrili k prelatúre, sa svojou spoluprácou podieľajú na realizácii niektorých vzdelávacích aktivít, podporujú kultúrne a sociálne projekty a pod. spolu s veriacimi Opus Dei.

Spolupracovníci môžu na týchto iniciatívach v princípe spolupracovať svojou modlitbou, ale taktiež konkrétnou prácou alebo finančnou podporou.

Majú účasť na duchovných dobrách, ktoré svätá Cirkev udelila tým, ktorí spolupracujú s Opus Dei. Konkrétne sa jedná o niektoré odpustky viazané na niektoré konkrétne sviatky v roku zbožným obnovením si svojich záväzkov ako spolupracovník za obvyklých podmienok stanovených Cirkvou. 

Na druhej strane dostávajú od prelatúry duchovnú pomoc vo forme modlitby všetkých členov a možnosť zúčastňovať sa na krúžkoch, duchovných obnovách a ďalších formačných prostriedkoch, ak o to prejavia záujem. .

Na to, aby sa človek mohol stať spolupracovníkom, nie je potrebné špecifické povolanie. Vo všeobecnosti pochádzajú spolupracovníci prelatúry z radov príbuzných, priateľov, kolegov alebo susedov členov Opus Dei alebo tých, ktorí, prechovávajú zvláštnu úctu k svätému Josemaríovi. Podieľajú sa na apoštolských aktivitách prelatúry alebo sa angažujú v humanitárnych a sociálnych úlohách, ktoré sa realizujú v rámci apoštolských aktivít členov Opus Dei. 

Spolupracovníkov menuje regionálny vikár, ktorý v každej krajine reprezentuje preláta, na návrh niektorého z členov Opus Dei

Medzi spolupracovníkmi Opus Dei sú katolíci, kresťania iných vierovyznaní a veriaci iných náboženstiev. Spolupracovníkmi sa môžu takisto stať aj ženy a muži, ktorí nevyznávajú žiadne náboženstvo. Všetkých spája túžba podporovať a spolupracovať na rôznych projektoch v prospech spoločnosti, ktoré sú otvorené pre všetkých.

Spolupracovníci, ktorí o to prejavia záujem, sa zúčastňujú na formácie prelatúry Opus Dei. Táto formácia im pomáha prehĺbiť svoj vnútorný život a skutkami milovať pápeža a biskupov a bez vytváranie skupiniek vydávať osobné svedectvo viery. 

Mnohí z týchto ľudí objavia práve vďaka formačným prostriedkom nové možnosti žiť a šíriť vo svojom okolí niektoré z hlavných čŕt ducha Opus Dei, ako napríklad posväcovanie obyčajnej práce, rodinných a spoločenských úloh

Aj rehoľné spoločenstvá môžu byť vymenované za spolupracovníkov Opus Dei. Tieto komunity – v súčastnosti je ich okolo 500 – podporujú svojou každodennou modlitbou apoštolskú prácu prelatúry.