Medewerkers

Zonder lid van het Opus Dei te zijn kan men op diverse manieren meewerken aan het apostolische werk van de prelatuur.

Medewerkers
Opus Dei - Medewerkers De medewerkers kunnen op de eerste plaats aan de initiatieven bijdragen door hun gebed.

Folder medewerkers Opus Dei

Medewerkers van het Opus Dei zijn mannen en vrouwen die, zonder lid te zijn van de prelatuur, behulpzaam zijn bij educatieve en maatschappelijke activiteiten, culturele en sociale projecten enz. en daarbij samenwerken met de leden.

De medewerkers kunnen op de eerste plaats aan deze initiatieven bijdragen door hun gebed, maar ook door hun werk of financiële steun.

Zij kunnen op enkele vastgestelde dagen in het jaar de aflaten verkrijgen die de Kerk heeft toegezegd aan hen die met het Opus Dei meewerken. Daarvoor moeten zij dan aan de voorwaarden voldoen die de Kerk heeft vastgesteld. Zij kunnen ook aflaten verkrijgen als zij met devotie hun verplichtingen als medewerker vernieuwen.

Bovendien ontvangen zij van de prelatuur van het Opus Dei de geestelijke steun van het gebed van alle leden en hebben desgewenst de mogelijkheid om deel te nemen aan de vormingsactiviteiten: bezinningsdagen, kring, enz.

Om medewerker te worden is geen speciale roeping vereist. Over het algemeen zijn medewerkers familieleden, vrienden, collega’s en buren van de gelovigen van het Opus Dei, of personen die een verering hebben voor de heilige Jozefmaria. De medewerkers nemen deel aan het apostolaat van de prelatuur of steunen de projecten op humaan of sociaal gebied van de leden van het Opus Dei.

De vicaris van de betreffende regio benoemt iemand tot medewerk(st)er, op voordracht van een lid van het Opus Dei.

Onder de medewerkers bevinden zich katholieken en niet-katholieke christenen, maar ook gelovigen van andere religies. Ook mannen en vrouwen die geen geloof belijden kunnen medewerker worden. Wat hen verenigt is de wens om mee te werken aan initiatieven die een positieve invloed hebben op de maatschappij.

Medewerkers die dat wensen kunnen deelnemen aan de vormingsactiviteiten van de prelatuur. Deze vorming geeft hun een stimulans om hun geestelijk leven te verdiepen, om hun liefde voor de paus en de Kerk met daden te laten blijken en om in hun persoonlijk leven van hun christelijke roeping te getuigen.

Velen ontdekken dat zij in hun gewone bestaan de geest van het Opus Dei in praktijk kunnen brengen en kunnen verbreiden: de heiliging van het gewone werk en van de plichten ten aanzien van het gezin en de samenleving.

Ook religieuze communiteiten kunnen tot medewerkers van het Opus Dei worden benoemd. De medewerking van deze communiteiten –momenteel enkele honderden– bestaat in hun dagelijks gebed voor het werk van de prelatuur.