Archief: Geloofsleven

There are 69 results for "Geloofsleven"
Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië

Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië

“Maar de belangrijkste reden om de praktijk van het rozenkransgebed sterk aan te moedigen, is omdat het staat voor een zeer effectieve manier om onder gelovigen die toewijding te bevorderen tot contemplatie van het christelijke mysterie” (Johannes Paulus II, "Rosarium Virginis Mariae", 5). Teksten van de heilige Jozefmaria over het vierde droevige geheim.

Jezus wordt met doornen gekroond

Jezus wordt met doornen gekroond

Het rozenkransgebed is zowel meditatie als smeekbede. Vasthoudend gebed tot de Moeder Gods is gebaseerd op het vertrouwen dat haar moederlijke voorspraak alle dingen uit het hart van haar Zoon kan verkrijgen (Johannes Paulus II, "Rosarium Virginis Mariae", 16). Teksten van de heilige Jozefmaria over het derde droevige geheim.

Jezus wordt gegeseld

Jezus wordt gegeseld

Teksten van de heilige Jozefmaria over het tweede droevige geheim van de rozenkrans. “Heer, met uw hulp zal ik vechten om niet op te houden, om trouw op uw wenken in te gaan, zonder vrees voor steile hellingen, voor de schijnbare eentonigheid van het gewone werk” (Vrienden van God, 131).

Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader

Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader

“Vanaf het begin heeft de christelijke vroomheid, met name bij de overweging van de Kruisweg tijdens de Veertigdagentijd, zich gericht op de afzonderlijke momenten van de Passie. Men besefte dat daarin het hoogtepunt van de openbaring van Gods liefde en de bron van onze redding wordt gevonden. Het rozenkransgebed neemt bepaalde momenten uit het passieverhaal om de gelovigen uit te nodigen tot contemplatie en die momenten in hun hart te herbeleven” (Johannes Paulus II, "Rosarium Virginis Mariae", 22).

Jezus wordt in de tempel opgedragen

Jezus wordt in de tempel opgedragen

Teksten van de heilige Jozefmaria over het vierde blijde geheim van de rozenkrans. “Een aantal historische gebeurtenissen maakt de heropleving van het rozenkransgebed nog actueler. Ten eerste de noodzaak om God het geschenk van vrede af te smeken” (Johannes Paulus II, "Rosarium Virginis Mariae", 6).

Jezus wordt geboren in een stal van Betlehem

Jezus wordt geboren in een stal van Betlehem

“Als men een mens bemint, wil men alles tot in de kleinste bijzonderheden over zijn bestaan en zijn karakter weten om zich met hem te kunnen identificeren. Daarom moeten wij de levensgeschiedenis van Jezus beschouwen, vanaf de geboorte in een kribbe tot aan zijn dood en zijn verrijzenis.” Hier volgen enkele teksten van de heilige Jozefmaria over het derde blijde geheim van de rozenkrans.

De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria

De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria

In zijn apostolische brief “De rozenkrans van de Maagd Maria” nodigt Johannes Paulus II de gelovigen uit dit gebed te bidden. Maria leert ons “om de schoonheid op het gezicht van Christus te overdenken en om de diepten van Zijn liefde te ervaren”. In ‘Teksten van de heilige Jozefmaria’ staan overwegingen van de stichter van het Opus Dei over de geheimen van de rozenkrans, ditmaal over het eerste blijde geheim: Maria boodschap.