Křížová cesta

"Vejdi do ran ukřižovaného Krista". Když blahoslavený Josemaría Escrivá navrhoval tuto cestu těm, kteří ho žádali o radu, jak prohloubit svůj vnitřní život, pouze jim sděloval svou osobní zkušenost: ukazoval přímou cestu, po které kráčel během celého svého pozemského putování a která ho dovedla k nejvyšším vrcholkům spirituality.

Texty svatého Josemaríi

Začátkem března vyšlo v brněnském nakladatelství Cesta druhé české vydání Křížové cesty od blahoslaveného Josemaríi Escrivy.

Křížová cesta není žádným smutným cvičením. Blahoslavený Josemaría učil, že křesťanská radost má kořeny v podobě kříže. Je-li Kristovo umučení cestou bolesti, je též cestou naděje a jistého vítězství. V jedné ze svých homilií to vysvětlil: Věř, že Bůh chce, abys byl spokojený, a když ze své strany uděláš, co budeš moci, budeš šťastný, velmi šťastný, ba přešťastný, ikdyž ti nebude chybět kříž. Ale ten kříž už nebude popravištěm, ale trůnem, ze kterého bude kralovat Kristus. A s Ním Jeho i naše Matka. Svatá Panna ti vyprosí potřebnou sílu, abys následoval Jejího Syna.

Zakladatel Opus Dei s naléhavou přesvědčivostí říkával, že křesťanský život se omezuje na jediné: následovat Krista – to je to tajemství. A dodával: Přiblížit se Mu tak, abychom s ním žili jako oněch prvních dvanáct učedníků, přiblížit se mu do té míry, abychom byli jako On. Proto doporučoval vytrvalé rozjímání nad stránkami evangelia; a ti, kdož měli to štěstí slyšet ho, jak komentuje některý výjev z Kristova života, viděli tu událost jako živou, zpřítomnělou, a naučili se do ní vstupovat jako další zúčastněná postava.

Ze všech evangelijních vyprávění se bl. Josemaría zvlášť podrobně a láskyplně zastavoval u událostí spojených s Ježíšovou smrtí a zmrtvýchvstáním. Rozjímal nad mnoha věcmi, například nad nejsvětějším člověčenstvím Krista, který se nám ve snaze přiblížit se ke každému ukazuje v celé lidské slabosti a v celé božské nádheře. Proto, říkával, vždy doporučuji četbu knih, které vypravují o umučení Páně. Tyto knihy, upřímně zbožné, nám přibližují Božího Syna, člověka jako jsme my i pravého Boha, který miluje a který trpí, aby vykoupil svět. Opravdu, křesťan dozrává a stává se silným u kříže a tam také potkává Marii, jeho Matku.

Jako plod svého rozjímání nad událostmi na Kalvárii připravil zakladatel Opus Dei tuto křížovou cestu. Přál si, aby sloužila jako pomůcka při rozjímání o Ježíšově utrpení, nikdy jí ale nechtěl nikomu vnucovat jako text sloužící ke konání tohoto tak křesťanského projevu zbožnosti. Nedělal to, protože velmi miloval svobodu svědomí jednotlivce a měl hlubokou úctu k vnitřnímu životu každé duše. Dokonce ani své děti nenutil k žádným konkrétním cestám zbožnosti, přirozeně s výjimkou těch, které tvoří tvoří zásadní součást spirituality, již si Bůh přál pro Opus Dei.

Stejně jako všechna předcházející, i toto nové posmrtné dílo otce Escrivy bylo připraveno, aby pomáhalo konat modlitbu a s Boží milostí růst v duchu pokání – bolesti z lásky – a vděčnosti Pánu, který nás vykoupil svou krví. Za stejným účelem byla do knihy jako body k rozjímání zahrnuta i slova blahoslaveného Josemaríí vybraná z jeho kázání, rozhovorů, ze všeho, co odráželo jeho snahu mluvit pouze o Bohu a o ničem jiném než o Bohu.