Pápež František menuje Mons. Fernanda Ocáriza za preláta Opus Dei

V posledných poobedňajších hodinách 23.1.2017 pápež František menoval Mons. Fernanda Ocáriza Braña za preláta Opus Dei. Svätý Otec tak potvrdil voľbu tretieho volebného kongresu prelatúry, ktorá sa uskutočnila v ten istý deň.

V posledných poobedňajších hodinách 23.1.2017 pápež František menoval Mons. Fernanda Ocáriza Braña za preláta Opus Dei. Svätý Otec tak potvrdil voľbu tretieho volebného kongresu prelatúry, ktorá sa uskutočnila v ten istý deň.

Týmto menovaním sa stal Mons. Fernando Ocáriz tretím nástupcom sv. Josemaríu na čele prelatúry, ktorý bol doteraz pomocným vikárom Opus Dei. Stalo sa tak po smrti Mons. Javiera Echevarríu 12. decembra 2016.

Mons. Fernando Ocáriz sa narodil v Paríži dňa 27. októbra 1944 v španielskej rodine, ktorá emigrovala do Francúzska kvôli španielskej občianskej vojne (1936-1939). Je najmladší syn z ôsmich súrodencov.

Je absolventom fyziky na Barcelonskej Univerzite (1966) a teológie na pápežskej Lateránskej Univerzite (1969). Doktorát z teológie získal v roku 1971 na Navarrskej Univerzite. V ten istý rok bol vysvätený za kňaza. V prvých rokoch svojej kňazskej služby sa staral najmä o pastoráciu mladých a univerzitné prostredie.

Je poradcom Kongregácie pre náuku viery od roku 1986 a iných orgánov Rímskej kúrie: Kongregácie pre klérus (2003) a Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu (2011). V roku 1986 vstúpil do Pápežskej teologickej akadémie. V osemdesiatych rokoch bol jedným z profesorov, ktorí iniciovali Pápežskú univerzitu Svätého Kríža (Rím). Mons. Ocáriz tam bol profesorom fundamentálnej teológie (teraz je emeritným profesorom).


Medzi jeho teologickými publikáciami vynikajú knihy o kristológii ako The mystery of Jesus Christ: a Christology and Soteriology textbook (Tajomstvo Ježiša Krista: učebnica kristológie a soteriológie); Hijos de Dios en Cristo: Introducción a una teología de la participación sobrenatural (Boží synovia v Kristovi: úvod do teológie nadprirodzenej účasti). Ďalšie jeho publikácie majú teologickú a filozofickú povahu: Amar con obras: a Dios y a los hombres (Milovať skutkami: Boha a ľudí); Naturaleza, gracia y gloria (Prirodzenosť, milosť a sláva) s príhovorom kardinála Ratzingera. V roku 2013 bola publikovaná kniha rozhovorov pod titulom Sobre Dios, la Iglesia y el mundo (O Bohu, Cirkvi a svete), ktoré kládol Rafael Serrano. Medzi jeho dielami sa nachádzajú dve, ktoré majú filozofickú povahu: El marxismo: teoría y práctica de una revolución (Marxizmus: teória a praktika revolúcie); Voltaire: Tratado sobre la tolerancia (Voltaire: traktát o tolerancií). Popri tom je spoluautorom mnohých monografií a autorom početných teologických a filozofických článkov.

Od roku 1994 je generálnym vikárom Opus Dei a v roku 2014 bol menovaný za pomocného vikára prelatúry. Posledných 22 rokov sprevádzal predchádzajúceho preláta Mons. Javiera Echevarríu na jeho pastorálnych návštevách vo viac ako 70 krajinách. V šesťdesiatych rokoch, keď bol študentom teológie, býval v Ríme spolu so sv. Josemaríom Escrivom, zakladateľom Opus Dei. Už od mladého veku je jeho záľubou tenis, ktorý aj naďalej hráva.

V najbližších dňoch nový prelát navrhne kongresistom mená vikárov, ako aj mená nových členov komisií, ktorí mu budú pomáhať v nasledujúcich 8 rokoch.